O nama

Studijski odsjek Geografija je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na kojem je studij organiziran na tri ciklusa studija. Kao dvopredmetni studijski program Historija i geografija pokrenut je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Akademske 1999/2000 godine formira se samostalni studijski odsjek Geografija. Od akademske 2002/2003 u sastavu je novoformiranog Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

PRVI CIKLUS STUDIJA

Studijski program: Geografija

Studij se organizira u trajanju od četiri godine. Nakon završenog I ciklusa studijskog programa stiče se zvanje Bachelor geografije. Plan i program I ciklusa Studijskog programa Geografija, na Studijskom odsjeku Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja). Studijski program je kompatibilan sa europskim visokoškolskim sistemima koji omogućava dalje školovanje na drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Studij I ciklusa Studijskog programa Geografija, na Studijskom odsjeku Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, organizovan je kao redovni studij. Student po završetku I ciklusa stiče pravo nastavka školovanja na II ciklusu studijskog programa Edukacija u geografiji na Studijskom odsjeku Geografija kao i drugim srodnim programima II ciklusa iz prirodnih i društvenih nauka.

II CIKLUS STUDIJA

Studijski program: Edukacija u geografiji

Studij se organizira u trajanju od jedne godine, dva semestra s ukupno 60 ECTS, a nakon završetka studija stiče se zvanje Magistar geografije, sa odabranim modulom u dodatku diplome (suplement diplome). Diplomski (master) studij, Studijskog odsjeka Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, aktivan je od akademske 2012/13. godine.

Pravo upisa na studijski program „Edukacija u geografiji“ II ciklusa studija, na Studijskom odsjeku Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, stručni akademski profil Magistar geografije, imaju sva lica koja su završila četverogodišnji (240 ECTS) dodiplomski studij geografije, bilo kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij. Drugi ciklus studija (master) geografije, mogu upisati i studenti koji su završili i neki drugi studijski program ili profil srodan geografiji. Studijski program II ciklusa studija obuhvata module: Edukacija u geografiji, Geomorfologija, Hidrogeografija, Klimatologija, Ekonomska geografija, Geografija naselja, Demogeografija, Regionalna geografija i Geografske osnove prostornog planiranja. Studenti samostalno biraju modul. Studij II ciklusa studijskog programa Geografija na Studijskom odsjeku Geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli organiziran je kao redovni studij. Studenti sa završetkom II ciklusa stiču prava nastavka školovanja na III ciklusu studija (Doktorskom studiju).

Na Studijskom odsjeku Geografija, u akademskoj 2016/17 godini, u nastavnom procesu (na predmetima za koje su matične Uže naučne oblasti Studijskog programa Geografija) angažirano je osam nastavnika zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli, jedan nastavnik u zvanju vanrednog profesora i 7 nastavnika u zvanju docenta. U izvođenju vježbi (auditornih i laboratorijskih) angažirana su dva asistenta i četiri stručnjaka iz prakse.

Studijski odsjek Geografija posjeduje digitalnu meteorološku stanicu „TROPOS“, smještenu uz zgradu PMF-a, na kojoj se bilježe vrijednosti sedam meteoroloških elemenata te Laboratoriju za Geografski informacioni sistem (GIS).